Principal Investigator

Sai Li, Dr.rer.nat

Postdoc

Yong Chen

Doctoral Candidate

Yutong Song Chujie Sun Jialu Xu Jiaming Liang Qi Huang

Administration/Technical Assistant

Jiaxing Zhang Zheyuan Zhang

Alumni