Principal Investigator

Sai Li, Dr.rer.nat

Postdoc

Yong Chen

Doctoral Candidate

Yutong Song Chujie Sun Jialu Xu

Administration/Technical Assistant

Jiaxing Zhang

Alumni