Principal Investigator

Sai Li, Dr.rer.nat

Postdoc

Dr. Yong Chen Dr. Junxia Zhang

Doctoral Student

Yutong Song Jialu Xu Jiaming Liang Qi Huang Cheng Peng
space
Dongyang Dong Ye Hong Weizheng Kong

Administration/Technical Assistant

Hanguang Liu Zheyuan Zhang
Assistant Engineer

Trainee


Undergraduate

Martín Echavarría Galindo

Alumni