Rui Liang

Postdoctoral Assistant

Researchgate

ORCID

Education

Sept 2013 – Jun 2017     Southwest University Bachelor        Bachelor

Jun 2017 – Aug 2023      Huazhong Agricultural University    Ph.D.

Work

Oct 2023 – present         Tsinghua University                            Postdoctoral Assistant

Scholarship and Awards

Jun 2021                        China Scholarship Council Scholarships

Nov 2023                        Postdoctoral Foundation at Center for Life Sciences

Publication

7. Yingnan Liu#; Zhou Shen#; Zhenhua Xie; Yingying Song; Yao Li; Rui Liang; Lang Gong; Dongdong Di; Jianqi Liu; Jingyi Liu; Zongyan Chen; Wanqi Yu; Lu Lv; Qiuping Zhong; Xinxin Liao; Chuanwen Tian; Rongrong Wang; Qingqing Song; Heng Wang*; Guiqing Peng*; Hongjun Chen*; African swine fever virus I73R is a critical virulence-related gene: A potential target for attenuation, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2023, 120: e2210808120; DOI: 10.1073/pnas.2210808120.

6. Jiale Shi; Yuejun Shi; Ruixue Xiu; Gang Wang; Rui Liang; Yuzhou Jiao; Zhou Shen; Chengliang Zhu; Guiqing Peng; Identification of a Novel Neutralizing Epitope on the N-Terminal Domain of the Human Coronavirus 229E Spike Protein, Journal of Virology, 2022, 96(4): e0195521; DOI: 10.1128/JVI.01955-21.

5. Gang Wang; Guangli Hu; Rui Liang; Jiale Shi; Xiuxiu Qiu; Yiling Yang; Zhe Jiao; Yixi Chen; Zhou Shen; Mengxia Li; Yuejun Shi; Junfu Mao; Guiqing Peng; Establishment of Full-Length cDNA Clones and an Efficient Oral Infection Model for Feline Coronavirus in Cats, Journal of Virology, 2021, 95(21): e0074521; DOI: 10.1128/JVI.00745-21.

4. Fenglin Guo; Yuejun Shi; Mengfang Yang; Yilin Guo; Zhou Shen; Mengxia Li; Yixi Chen; Rui Liang; Yilin Yang; Huanchun Chen; Guiqing Peng; The structural basis of African swine fever virus core shell protein p15 binding to DNA, FASEB Journal, 2021 Mar, 35(3):e21350; DOI: 10.1096/fj.202002145R.

3. Rui Liang; Gang Wang; Ding Zhang; Gang Ye; Mengxia Li; Yuejun Shi; Jiale Shi; Huanchun Chen; Guiqing Peng; Structural comparisons of host and African swine fever virus dUTPases reveal new clues for inhibitor development, Journal of Biological Chemistry, 2021 Jan-Jun, 296: 100015; DOI: 10.1074/jbc.RA120.014005.

2. Gang Wang; Rui Liang; Ziwei Liu; Zhou Shen; Jiale Shi; Yuejun Shi; Feng Deng; Shaobo Xiao; Zhenfang Fu; Guiqing Peng; The N-Terminal Domain of Spike Protein Is Not the Enteric Tropism Determinant for Transmissible Gastroenteritis Virus in Piglets, Viruses, 2019, 11(4):313; DOI: 10.3390/v11040313.

1. Wenting Xie; Chaojie Ao; Yilin Yang; Yinan Liu; Rui Liang; Zhe Zeng; Gang Ye; Shaobo Xiao; Zhenfang Fu; Wanyu Dong; Guiqing Peng; Two critical N-terminal epitopes of the nucleocapsid protein contribute to the cross-reactivity between porcine epidemic diarrhea virus and porcine transmissible gastroenteritis virus, Journal of General Virology, 2019, 100(2):206-16; DOI: 10.1099/jgv.0.001216.