Alumni

Tao Ni Ziqian Xu Lu Ye Chujie Sun
Summer 2018 Summer 2019 Summer 2019 Apr 2019 - Oct 2020
Assistant professor, HKU (2022) Postgraduate, UCL (2021) Postgraduate, THU (2021) Postgraduate, THU (2021)
space
Qingzhou Huang Jiaxing Zhang Qianyao Sun Xinke Zhou
May 2021 Jul 2018 - Aug 2021 Jan 2021 - Aug 2021 Oct 2020 - Aug 2021
Postgraduate, Cambridge (2021) Shuimu BioSciences Ltd. (2021) Undergraduate, THU (2021) Undergraduate, THU (2021)
space
Liao Zhang Jiaqi Wang Shengjan Liang Yang Sheng
Winter 2021 Apr 2021 - Dec 2021 Nov 2021 - Aug 2022 Sept 2022 - May 2023
Postgraduate, LMB (2021) Postgraduate, THU (2022) Postgraduate, THU (2022) Postgraduate, THU (2023)
space