Alumni

Postgraduate

Name: Jialu Xu Jiaqi Wang Chujie Sun
Phase: Sept 2018 - Jun 2023 Apr 2021 - Dec 2021 Apr 2019 - May 2020
Next position: Postdoc, Postgraduate, Postgraduate,
University of Oxford Tsinghua University Tsinghua University
space
Undergraduate

Martín Echavarría Galindo Yitong Sun Yang Sheng Shengjan Liang
May 2021 - Jun 2023 Oct 2022 - Jun 2023 Sept 2022 - May 2023 Nov 2021 - Aug 2022
Postgraduate, Postgraduate, Postgraduate, Postgraduate,
The Hong Kong University of Science and Technology Tsinghua University Tsinghua University Tsinghua University
space
Xinke Zhou Qianyao Sun
Oct 2020 - Aug 2021 Jan 2021 - Aug 2021
Undergraduate, Undergraduate,
Tsinghua University Tsinghua University
space
Trainee

Richard Hou Liao Zhang Qingzhou Huang Lu Ye
Jun 2023 - Aug 2023 Winter 2021 May 2021 Summer 2019
Undergraduate, Postgraduate, Postgraduate, Postgraduate,
Emory University Laboratory of Molecular Biology University of Cambridge Tsinghua University
space
Ziqian Xu Tao Ni
Summer 2019 Apr 2019 - Oct 2020
Postgraduate, Assistant professor,
London's Global University Hong Kong University
space
Manager

Jiaxing Zhang
Jul 2018 - Aug 2021
Shuimu BioSciences Ltd.
space