Alumni

Ziqian Xu Lu Ye Chujie Sun Qingzhou Huang
Summer 2019 Summer 2019 Apr 2019 - Oct 2020 May 2021
Postgraduate, UCL (2021) Postgraduate, THU (2021) Postgraduate, THU (2021) Postgraduate, Cambridge (2021)
space
Jiaxing Zhang Qianyao Sun Xinke Zhou Liao Zhang
Jul 2018 - Aug 2021 Jan 2021 - Aug 2021 Oct 2020 - Aug 2021 Winter 2021
Shuimu BioSciences Ltd. (2021) Undergraduate, THU (2021) Undergraduate, THU (2021) Postgraduate, LMB (2021)
space
Jiaqi Wang
Apr 2021 - Dec 2021
Postgraduate, THU (2021)
space