Yutong Song

Ph.D. Student

Researchgate

ORCID

Education

Sept 2014 – Jun 2018     Beijing Forestry University       Bachelor

Aug 2018 – present      Tsinghua University      Ph.D. student

Scholarship and Awards

2020    National Scholarship for Postgraduates

2020    Outstanding Doctoral Scholarship of Beijing Advanced Innovation Center

    for Structural Biology

Publication

1. Ying Liu*, Yutong Song*, Siyu Zhang, Min Diao, Shanjin Huang, Sai Li, Xu Tan: PSGL-1 inhibits HIV-1 infection by restricting actin dynamics and sequestering HIV envelope proteins. Cell Discovery, 08/2020; DOI:10.1038/s41421-020-0184-9

2. Hangping Yao*, Yutong Song*, Yong Chen*, Nanping Wu*, Jialu Xu*, Chujie Sun, Jiaxing Zhang, Tianhao Weng, Zheyuan Zhang, Zhigang Wu, Linfang Cheng, Danrong Shi, Xiangyun Lu, Jianlin Lei, Max Crispin, Yigong Shi, Lanjuan Li#, and Sai Li#: Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus. Cell, 2020; DOI:10.1016/J.CELL.2020.09.018