Journal Publications

25. Julio Rey Ramirez, Peter Rautek, Ciril Bohak, Ondřej Strnad, Zheyuan Zhang, Sai Li, Ivan Viola, and Wolfgang Heidrich: GPU Accelerated 3D Tomographic Reconstruction and Visualization from Noisy Electron Microscopy Tilt-Series. IEEE TVCG, 12/2022; DOI: 10.1109/TVCG.2022.3230445.

24. Ye Hong*, Yutong Song*, Zheyuan Zhang, and Sai Li: Cryo-ET: the resolution revolution and a surge of in situ virological discoveries. Annual Review of Biophysics, (in press).

23. Ngan Nguyen, Ciril Bohak, Dominik Engel, Peter Mindek, Ondřej Strnad, Peter Wonka, Sai Li, Timo Ropinski, Ivan Viola: Finding Nano-Ötzi: Cryo-Electron Tomography Visualization Guided by Learned Segmentation. IEEE TVCG, 06/2022; DOI: 10.1109/TVCG.2022.3186146.

22. Sai Li: Cryo-electron tomography of enveloped viruses. Trends Biochem Sci, 09/2021; DOI: 10.1016/j.tibs.2021.08.005.

21. Shulin Li, Rui Yan, Jialu Xu, Shiqun Zhao, Xinyu Ma, Qiming Sun, Min Zhang, Ying Li, Jun-Jie Gogo Liu, Liangyi Chen, Sai Li, Ke Xu, Liang Ge: A new type of ERGIC-ERES membrane contact mediated by TMED9 and SEC12 is required for autophagosome biogenesis. Cell Research, 08/2021; DOI: 10.1101/2021.05.19.444771

20. Joel D. Allen, Himanshi Chawla, Firdaus Samsudin, Lorena Zuzic, Aishwary Tukaram Shivgan, Yasunori Watanabe, Wan-ting He, Sean Callaghan, Ge Song, Peter Yong, Philip J. M. Brouwer, Yutong Song, Yongfei Cai, Helen M. E. Duyvesteyn, Tomas Malinauskas, Joeri Kint, Paco Pino, Maria J. Wurm, Martin Frank, Bing Chen, David I. Stuart, Rogier W. Sanders, Raiees Andrabi, Dennis R. Burton, Sai Li, Peter J. Bond,# and Max Crispin#: Site-Specific Steric Control of SARS-CoV 2 Spike Glycosylation. Biochemistry, 07/2021; DOI: 10.1021/acs.biochem.1c00279

19. Xiaohui Ju, Yunkai Zhu, Yuyan Wang, Jingrui Li, Jiaxing Zhang, Mingli Gong, Wenlin Ren, Sai Li, Jin Zhong, Linqi Zhang, Qiangfeng Cliff Zhang, Rong Zhang, Qiang Ding: A novel cell culture system modeling the SARS-CoV-2 life cycle. PLoS Pathogens, 03/2021; DOI:10.1371/journal.ppat.1009439

18. Hangping Yao*, Yutong Song*, Yong Chen*, Nanping Wu*, Jialu Xu*, Chujie Sun, Jiaxing Zhang, Tianhao Weng, Zheyuan Zhang, Zhigang Wu, Linfang Cheng, Danrong Shi, Xiangyun Lu, Jianlin Lei, Max Crispin, Yigong Shi, Lanjuan Li#, and Sai Li#: Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus. Cell, 2020; DOI:10.1016/J.CELL.2020.09.018

F1000 recommended

ESI Hot Paper

Reported by The New York Times

17. Alexandra Serris, Robert Stass, Eduardo A. Bignon, Nicolas A. Muena, Jean-Claude Manuguerra, Rohit K. Jangra, Sai Li, Kartik Chandran, Nicole Tischler, Juha T. Huiskonen, Felix A. Rey, and Pablo Guardado-Calvo: Description of the Hantavirus Surface Glycoprotein Lattice and Its Membrane Fusion Control Mechanism. Cell, 2020; DOI:10.1016/J.CELL.2020.08.023

16. Ying Liu*, Yutong Song*, Siyu Zhang, Min Diao, Shanjin Huang, Sai Li, and Xu Tan: PSGL-1 inhibits HIV-1 infection by restricting actin dynamics and sequestering HIV envelope proteins. Cell Discovery, 12/2020; DOI:10.1038/s41421-020-0184-9

15. Yanqing Zhang*, Sai Li*, Xuechen Zhu*, Gaoxingyu Huang*, Chao Zeng*, Qifan Wang, Kunpeng Wang, Qiang Zhou, Wusheng Zhang, Guangwen Yang, Minhao Liu, Qinghua Tao, Jianlin Lei, and Yigong Shi: Molecular architecture of the luminal ring of the Xenopus laevis nuclear pore complex. Cell Research, 05/2020; DOI:10.1038/s41422-020-0320-y

Cover story of Cell Research June, 2020

F1000 recommended

14. Xiaoling Wu*, Hua Yue*, Yuanyu Zhang*, Xiaoyong Gao, Xiaoyang Li, Licheng Wang, Yufei Cao, Miao Hou, Haixia An, Lin Zhang#, Sai Li#, Jingyuan Ma, He Lin, Yanan Fu, Hongkai Gu, Wenyong Lou, Wei Wei#, Richard N. Zare, and Jun Ge#: Packaging and delivering enzymes by amorphous metal-organic frameworks. Nature Communications, 11/2019; 10(1)., DOI:10.1038/s41467-019-13153-x

13. Kamel El Omari, Sai Li, Abhay Kotecha, Thomas S Walter, Eduardo Andres Bignon, Karl Harlos, Pentti Somerharju, Felix De Haas, Daniel K. Clare, Mika Molin, Felipe Hurtado, Mengqiu Li, Jonathan M. Grimes, Dennis H. Bamford, Nicole D. Tischler, Juha T. Huiskonen, David I. Stuart, Elina Roine: The structure of a prokaryotic viral envelope protein expands the landscape of membrane fusion proteins. Nature Communications, 02/2019; 10(1)., DOI:10.1038/s41467-019-08728-7

12. Yasunori Watanabe, Jayna Raghwani, Joel D. Allen, Gemma E. Seabright, Sai Li, Felipe Moser, Juha T. Huiskonen, Thomas Strecker, Thomas A. Bowden, Max Crispin: Structure of the Lassa virus glycan shield provides a model for immunological resistance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 06/2018; 115(28):201803990., DOI:10.1073/pnas.1803990115

11. Steinar Halldorsson*, Sai Li*, Mengqiu Li, Karl Harlos, Thomas A. Bowden, Juha T. Huiskonen: Shielding and activation of a viral membrane fusion protein. Nature Communications, 01/2018; 9(349)., DOI:10.1038/s41467-017-02789-2

10. Ilona Rissanen, Robert Stass, Antra Zeltina, Sai Li, Jussi Hepojoki, Karl Harlos, Robert J. C. Gilbert, Juha T. Huiskonen, Thomas A. Bowden: Structural Transitions of the Conserved and Metastable Hantaviral Glycoprotein Envelope. Journal of Virology, 08/2017; 91(21):JVI.00378-17., DOI:10.1128/JVI.00378-17

9. Sai Li, Ilona Rissanen, Antra Zeltina, Jussi Hepojoki, Jayna Raghwani, Karl Harlos, Oliver G. Pybus, Juha T. Huiskonen, Thomas A. Bowden: A Molecular-Level Account of the Antigenic Hantaviral Surface. Cell Reports, 06/2016; 16(1):278., DOI:10.1016/j.celrep.2016.06.039

8. Sai Li, Zhaoyang Sun, Rhys Pryce, Marie-Laure Parsy, Sarah K Fehling, Katrin Schlie, C Alistair Siebert, Wolfgang Garten, Thomas A Bowden, Thomas Strecker, Juha T Huiskonen: Acidic pH-Induced Conformations and LAMP1 Binding of the Lassa Virus Glycoprotein Spike. PLoS Pathogens, 02/2016; 12(2)., DOI:10.1371/journal.ppat.1005418

7. Juha T Huiskonen, Marie-Laure Parsy, Sai Li, David Bitto, Max Renner, Thomas A Bowden: Averaging of Viral Envelope Glycoprotein Spikes from Electron Cryotomography Reconstructions using Jsubtomo. Journal of Visualized Experiments, 10/2014; 92(92)., DOI:10.3791/51714

6. Sai Li*, Christian Sieben*, Kai Ludwig, Chris T Höfer, Salvatore Chiantia, Andreas Herrmann, Frederic Eghiaian, Iwan A.T. Schaap: pH-Controlled Two-Step Uncoating of Influenza Virus. Biophysical Journal, 04/2014; 106(7):1447-56., DOI:10.1016/j.bpj.2014.02.018

5. Schanila Nawaz, Paula Sánchez, Kai Bodensiek, Sai Li, Mikael Simons, Iwan A T Schaap: Cell Visco-Elasticity Measured with AFM and Optical Trapping at Sub-Micrometer Deformations. PLoS ONE, 09/2012; 7(9):e45297., DOI:10.1371/journal.pone.0045297

4. Ursula Fünfschilling, Wolf J. Jockusch, Nandhini Sivakumar, Wiebke Möbius, Kristina Corthals, Sai Li, Susanne Quintes, Younghoon Kim, Iwan A. T. Schaap, Jeong-Seop Rhee, Klaus-Armin Nave, Gesine Saher: Critical Time Window of Neuronal Cholesterol Synthesis during Neurite Outgrowth. The Journal of Neuroscience, 05/2012; 32(22):7632-45., DOI:10.1523/JNEUROSCI.1352-11.2012

3. Sai Li, Frederic Eghiaian, Christian Sieben, Andreas Herrmann, Iwan A.T. Schaap: Bending and Puncturing the Influenza Lipid Envelope. Biophysical Journal, 02/2011; 100(3):637-45., DOI:10.1016/j.bpj.2010.12.3701

2. Felix Hoos, Todd Meyrath, Sai Li, Bernd Braun, and Harald Giessen: Femtosecond 5-W Yb:KGW slab laser oscillator pumped by a single broad-area diode and its application as supercontinuum source. Applied Physics B, 07/2009; 96(1):5-10., DOI:10.1007/s00340-009-3421-3

1. Felix Hoos, Sai Li, Todd Meyrath, Bernd Braun, and Harald Giessen: Thermal lensing in an end-pumped Yb:KGW slab laser with high power single emitter diodes. Optics Express, 04/2008; 16(9):6041-9., DOI:10.1364/OE.16.006041

Conference Proceedings

2010 | Biophysical Journal - BIOPHYS J

Mechanics of Lipid Bilayers of High Curvature.

Sai Li, Frederic Eghiaian, Iwan A. T. Schaap

2009 | Lasers and Electro-Optics 2009 and the European Quantum Electronics Conference.

CLEO Europe - EQEC 2009.

Highly efficient 4 W, 161 fs, Yb:KGW laser oscillator.

Felix Hoos, Todd Meyrath, Sai Li, Bernd Braun, and Harald Giessen

2009 | Advanced Solid-State Photonics

Efficient and Simple High-Power Femtosecond Yb:KGW Slab-Laser Pumped by a Single Broad-Area Emitter Diode.

Felix Hoos, Todd Meyrath, Sai Li, Bernd Braun, and Harald Giessen