Weizheng Kong

Ph.D. student

Researchgate

ORCID

Education

Sept 2017 – Jul 2021         Nanjing University         Bachelor

Aug 2019 – Dec 2019        UC Berkeley                    Exchange student

Sept 2021 – present          Tsinghua University       Ph.D. student

Scholarship and Awards

2018, 2019, 2020     Academic Excellence Scholarship

2021                         Outstanding Graduate

Publication

3. Yutong Song#; Hangping Yao#; Nanping Wu#; Jialu Xu#; Zheyuan Zhang#; Cheng Peng; Shibo Li; Weizheng Kong; Yong Chen; Miaojin Zhu; Jiaqi Wang; Danrong Shi; Chongchong Zhao; Xiangyun Lu; Martín Echavarría Galindo; Sai Li; In situ architecture and membrane fusion of SARS-CoV-2 Delta variant, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2023, 120(18): e2304603120; DOI: 10.1073/pnas.2304603120

2. Xiangxiang Liu; Yuan Liu; Huiyi Jin; Mohamed M. Khodeiry; Weizheng Kong; Ningli Wang; Jae K. Lee; Richard K. Lee; Reactive Fibroblasts in Response to Optic Nerve Crush Injury, Molecular Neurobiology, 04/2021; DOI: 10.1007/s12035-020-02199-4

1. Xu Wang; Qingxi Hu; Weizheng Kong; Chenyang Zhang; Shan Jia; Yuan Chang; Wei Deng; Andrey V. lishtva; Victor G. Shilenkov; Zhongqiu Li; Xingjun Tian; The Correlation Analysis between Ant Mounds and Plant Resource in Olkhon Region, Earth sciences and subsoil use, 10/2020; DOI: 10.21285/2686-9993-2020-43-3-436-446