Zheyuan Zhang

Technician   Assistant Engineer

ORCID

Education

Sept 2016 – Jul 2020     Beijing Union University       Bachelor

Work

Jul 2020 – present         Tsinghua University              Technician

Scholarship and Awards

Oct 2018           National  Scholarship

Publication

1. Hangping Yao*, Yutong Song*, Yong Chen*, Nanping Wu*,Jialu Xu*, Chujie Sun, Jiaxing Zhang, Tianhao Weng, Zheyuan Zhang, Zhigang Wu, Linfang Cheng, Danrong Shi, Xiangyun Lu, Jianlin Lei, Max Crispin, Yigong Shi, Lanjuan Li#, and Sai Li#: Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus. Cell, 2020; DOI:10.1016/J.CELL.2020.09.018

2. Ye Hong*, Yutong Song*, Zheyuan Zhang, and Sai Li: Cryo-ET: the resolution revolution and a surge of in situ virological discoveries. Annual Review of Biophysics, (in press).