Yong Chen

Postdoctoral Assistant

ORCID

Education

Sept 2009 – Jun 2013     Huazhong Agricultural University Bachelor       Bachelor

Sept 2013 -Jan 2019       University of Chinese Academy of Sciences      Ph.D.

Work

Mar 2019 – present         Tsinghua University                        Postdoctoral Assistant

Scholarship and Awards

2020    Advanced Innovation Fellow (Beijing Advanced Innovation Center for

   Structural Biology)

Publication

6. Yutong Song#; Hangping Yao#; Nanping Wu#; Jialu Xu#; Zheyuan Zhang#; Cheng Peng; Shibo Li; Weizheng Kong; Yong Chen; Miaojin Zhu; Jiaqi Wang; Danrong Shi; Chongchong Zhao; Xiangyun Lu; Martín Echavarría Galindo; Sai Li; In situ architecture and membrane fusion of SARS-CoV-2 Delta variant, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2023, 120(19): e2304603120; DOI: 10.1073/pnas.2304603120

5. 陈勇#; 张俊霞#; 江轶; 李赛 (2021). 新冠病毒感染机制的透射电镜研究评述. 实验技术与管理 38, 1-9. DOI: 10.16791/j.cnki.sjg.2021.12.001

4. 张佳星; 陈勇; 李赛 (2020). 冷冻电镜断层成像技术破解重构新冠病毒全分子结构难题. 电子显微学报 39, 787-789. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6281.2020.06.021

3. Song Xiyong#; Shi Yuejun#; Ding Wei#; Niu Tongxin; Sun Limeng; Tan Yubei; Chen Yong; Shi Jiale; Xiong Qiqi; Huang Xiaojun; Xiao Shaobo; Zhu Yanping; Cheng Chongyun; Fu Zhen F; Liu Zhi-jie*; Peng Guiqing*; Cryo-EM analysis of the HCoV-229E spike glycoprotein reveals dynamic prefusion conformational changes, Nature Communications, 01/2021; DOI: 10.1038/s41467-020-20401-y

2. Hangping Yao#; Yutong Song#; Yong Chen#; Nanping Wu#; Jialu Xu#; Chujie Sun; Jiaxing Zhang; Tianhao Weng; Zheyuan Zhang; Zhigang Wu; Linfang Cheng; Danrong Shi; Xiangyun Lu; Jianlin Lei; Max Crispin; Yigong Shi; Lanjuan Li*; Sai Li*; Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus, Cell, 2020 183(3):730-738; DOI: 10.1016/j.cell.2020.09.018

1. Song Xiyong#; Shan Hong#; Zhu Yanping#; Hu Shunlin; Xue Ling; Chen Yong; Ding Wei; Niu Tongxin; Gu Jian; Ouyang Songying*; Shen Qingtao*; Liu Zhi-jie*; Self-capping of nucleoprotein filaments protects Newcastle Disease Virus genome, eLife, 07/2019; DOI: 10.7554/eLife.45057