Yong Chen

Postdoctoral Assistant

ORCID

Education

Sept 2009 – Jun 2013     Huazhong Agricultural University Bachelor       Bachelor

Sept 2013 -Jan 2019       University of Chinese Academy of Sciences      Ph.D.

Work

Mar 2019 – present         Tsinghua University                        Postdoctoral Assistant

Scholarship and Awards

2020    Advanced Innovation Fellow (Beijing Advanced Innovation Center for

   Structural Biology)

Publication

1. Yao Hangping#, Song Yutong#, Chen Yong#, Wu Nanping#, Xu Jialu#, Sun Chujie, Zhang Jiaxing, Weng Tianhao, Zhang zheyuan, Wu zhigang, Cheng Linfang, Shi Danrong, Lu xiangyun, Lei jianlin, Max Crispin, Shi Yigong, Li Lanjuan*, Li Sai*(2020). Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus. Cell, 183, 730–738 (#co-first author, *co-corresponding author)

2. Song Xiyong#, Shi Yuejun#, Ding Wei#, Niu Tongxin, Sun Limeng, Tan Yubei, Chen Yong, Shi Jiale, Xiong Qiqi, Huang Xiaojun, Xiao Shaobo, Zhu Yanping, Cheng Chongyun, Fu Zhen F, Liu Zhi-jie*, Peng Guiqing*(2021). Cryo-EM analysis of the HCoV-229E spike glycoprotein reveals dynamic prefusion conformational changes. Nature Communications, 12, 141

3. Song Xiyong#, Shan Hong#, Zhu Yanping#, Hu Shunlin, Xue Ling, Chen Yong, Ding Wei, Niu Tongxin, Gu Jian, Ouyang Songying*, Shen Qingtao*, Liu Zhi-jie*(2019). Self-capping of nucleoprotein filaments protects Newcastle Disease Virus genome. eLife, 8, e45057