Qi Huang

Ph.D. student

ORCID

Education

Aug 2015 – Jun 2019     Fudan University          Bachelor

Aug 2019 – present        Tsinghua University     Ph.D. student

Scholarship and Awards

Aug 2019           Tsinghua Future Scholars Scholarship

Publication

1. Yiqing Chen*, Xi Chen*, Qi Huang, Zhiwei Shao, Yanqing Gao, Yangyang Li, Chun Yang, Hehua Liu, Jixi Li, Qiyao Wang, Jinbiao Ma, Yong-Zhen Zhang*, Yijun Gu*, and Jianhua Gan*. A unique DNA-binding mode of African swine fever virus AP endonuclease. Cell Discovery, 2020; DOI:s41421-020-0146-2.2020.06.013