Cheng Peng

Ph.D. candidate

Researchgate

ORCID

Education

Sept 2016 – Jun 2020     Nanjing Agricultrual University       Bachelor

Jan 2019 – Feb 2019      University of California, Davis         Visiting student

Aug 2020 – present         Tsinghua University                          Ph.D. student

Scholarship and Awards

Dec 2019                        Jin Shanbao academician scholarship

Oct 2022                         Postgraduate Second-class scholarship, THU

Publication

1. Yutong Song#; Hangping Yao#; Nanping Wu#; Jialu Xu#; Zheyuan Zhang#; Cheng Peng; Shibo Li; Weizheng Kong; Yong Chen; Miaojin Zhu; Jiaqi Wang; Danrong Shi; Chongchong Zhao; Xiangyun Lu; Martín Echavarría Galindo; Sai Li; In situ architecture and membrane fusion of SARS-CoV-2 Delta variant, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2023, 120(18): e2304603120; DOI: 10.1073/pnas.2304603120