Jialu Xu

Ph.D. candidate

Researchgate

ORCID

Education

Aug 2012 – Jul 2017     Tsinghua University       Bachelor

Jun 2016 – Aug 2016    University of Toronto     Exchange student

Aug 2017 – present      Tsinghua University        Ph.D. student

Scholarship and Awards

Sep 2015           Tsinghua Xuetang scholarship

Publication

3. Shulin Li, Rui Yan, Jialu Xu, Shiqun Zhao, Xinyu Ma, Qiming Sun, Min Zhang, Ying Li, Jun-Jie Gogo Liu, Liangyi Chen, Sai Li, Ke Xu, Liang Ge: A new type of ERGIC-ERES membrane contact mediated by TMED9 and SEC12 is required for autophagosome biogenesis. Cell Research, 08/2021; DOI: 10.1101/2021.05.19.444771

2. Hangping Yao*, Yutong Song*, Yong Chen*, Nanping Wu*, Jialu Xu*, Chujie Sun, Jiaxing Zhang, Tianhao Weng, Zheyuan Zhang, Zhigang Wu, Linfang Cheng, Danrong Shi, Xiangyun Lu, Jianlin Lei, Max Crispin, Yigong Shi, Lanjuan Li#, and Sai Li#: Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus. Cell, 2020; DOI:10.1016/J.CELL.2020.09.018

1. Melody Zhao, Ching Serena Kao, Claudia Arndt, David Duc Tran, Woo In Cho, Katarina Maksimovic, Xiao Xiao Lily Chen, Mashiat Khan, Hongxian Zhu, Julia Qiao, Kailong Peng, Jingyao Hong, Jialu Xu, Deanna Kim, Jihye Rachel Kim, Jooyun Lee, Rebekah van Bruggen, Wan Hee Yoon, Jeehye Park#: Knockdown of genes involved in axonal transport enhances the toxicity of human neuromuscular disease-linked MATR3 mutations in Drosophila. FEBS letters, 2020, https://doi.org/10.1002/1873-3468.1385