Jialu Xu

Ph.D. candidate

Researchgate

ORCID

Education

Aug 2012 – Jul 2017     Tsinghua University       Bachelor

Jun 2016 – Aug 2016    University of Toronto     Exchange student

Aug 2017 – present      Tsinghua University        Ph.D. student

Scholarship and Awards

Sep 2015           Tsinghua Xuetang scholarship

Publication

4. Yutong Song#; Hangping Yao#; Nanping Wu#; Jialu Xu#; Zheyuan Zhang#; Cheng Peng; Shibo Li; Weizheng Kong; Yong Chen; Miaojin Zhu; Jiaqi Wang; Danrong Shi; Chongchong Zhao; Xiangyun Lu; Martín Echavarría Galindo; Sai Li; In situ architecture and membrane fusion of SARS-CoV-2 Delta variant, PNAS (accepted)

3. Shulin Li; Rui Yan; Jialu Xu; Shiqun Zhao; Xinyu Ma; Qiming Sun; Min Zhang; Ying Li; Jun-Jie Gogo Liu; Liangyi Chen; Sai Li; Ke Xu; Liang Ge; A new type of ERGIC-ERES membrane contact mediated by TMED9 and SEC12 is required for autophagosome biogenesis, Cell Research, 2022, 32(2):119-138; DOI: 10.1038/s41422-021-00563-0

2. Hangping Yao#; Yutong Song#; Yong Chen#; Nanping Wu#; Jialu Xu#; Chujie Sun; Jiaxing Zhang; Tianhao Weng; Zheyuan Zhang; Zhigang Wu; Linfang Cheng; Danrong Shi; Xiangyun Lu; Jianlin Lei; Max Crispin; Yigong Shi; Lanjuan Li*; Sai Li*; Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus, Cell, 2020 183(3):730-738; DOI: 10.1016/j.cell.2020.09.018

1. Melody Zhao; Ching Serena Kao; Claudia Arndt; David Duc Tran; Woo In Cho; Katarina Maksimovic; Xiao Xiao Lily Chen; Mashiat Khan; Hongxian Zhu; Julia Qiao; Kailong Peng; Jingyao Hong; Jialu Xu; Deanna Kim; Jihye Rachel Kim; Jooyun Lee; Rebekah van Bruggen; Wan Hee Yoon; Jeehye Park; Knockdown of genes involved in axonal transport enhances the toxicity of human neuromuscular disease-linked MATR3 mutations in Drosophila, FEBS letters, 2020, https://doi.org/10.1002/1873-3468.1385